ARTVİN İLİMİZ

ARTVİN İLİMİZİN MURGUL İLÇESİ

ANA SAYFA ARTVİN MURGUL
ARTVİN İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ARTVİN - Haritadaki Konumu

1930 yılında Artvin ve Murgul'da bulunan bakır baltalarının M.Ö. 3000-4000 yıllarına kadar dayandığı uzmanlarca saptanmış olması yörede İlk yerleşmelerin 6000 yıllık bir geçmişi olduğu ispatlamaktadır. İlk yerleşenlerin Huriler olduğu, Hurilerden sonra Urartular,M.Ö. 150 yılları arasında bölgeye egemen olmuşlardır. Arkadan Saka, İskitler İran üstünden gelerek bu bölgeye yerleşmişlerdir. Dede Korkut destanlarında günümüzdeki yer adlarıyla anlatılan olaylar bu bölgeyi ele geçirmek için verilen uğraşı tarihe yansıtmaktadır. Daha sonraki yıllarda Kafkasların kuzeyinden gelen Akıncı Hazarlar ile Barsellerin işgalleri ile başlayan mücadeleli yıllar 305-310 yılları arasında Horosandan gelen göçlerle daha da şiddetli olmaya başladı. Bölgeye egemen olmak için, Roma-Pers mücadelesini, Bizanslılar İslam kuvvetleri arasındakiler izlemiştir.

Hazreti Osman'ın Hilafeti sırasında 645'te Emir Habib Bin Maslama kuvvetlerinin Bizans ordularını yenmesi ile İslamiyetin yayılma sahası arasına giren bölge 1048 yılında Selçuklu akınlarına sahne olmaya başladı.

Azerbaycan hakimi İbrahim YINAL ile Gence Karabağ hakimi Kutalmış komutanlığındaki Selçuklu ordusunun kendisinden üç kat büyük Bizans ve Müttefikleri ordusunu 18 Eylül 1948'de yenmesi üzerine akınlar sıklaştı ve 1067'de Aplaslanın bölge hakimi IV: Bagrat'ı cezalandırması, 1081'de ise Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın Emir Ahmet kumandasındaki bir orduyla bölgeyi ele geçirmesinden sonra Selçuklular emirliği haline getirildi. 

Selçukululardan sonra Safeviler ve Moğol akınlarına sahne olan bölge Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği zamanında Osmanlı hakimiyeti altına girdi. 1536'da başlayan Osmanlı akınlarından sonra 13 Haziran 1551 tarihinde Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa ve askerleri yöreyi Safevilerden alarak Osmanlı topları arasına katmışlardır. Anadolu Türk tarihinde acı ve ıstırabla yad edilen ve 1923 Harbi denilen 1877-1879 Osmanlı-Rus savaşında yenilgimiz sonucu, 3 Mart 1878 tarihli Ayatefanos antlaşması ile savaş ve zarar-ziyan tazminatı olarak bu bölge Ruslara terkedilmiştir. 1.Dünya savaşı sırasında 1914 yılında bu bölge Ruslardan geri alınmışsa da 1915 yılında tekrar Rusların eline geçmiştir.

1917'de çarlık Rusya'da bolşevik ihtilali bailadığı sıralarda Ruslarla 18 Aralık 1917'de Erzincan Mütarekesi, 3 Mart 1918'de Brestlitovsk Antlaşması imzalanmış, bu antlaşmaya göre yapılan referandum sonunda bu bölge %99'dan çoğunun isteği ile 1918 yılının Mart sonlarına doğru Türk topraklarına yeniden dahil edilmiştir. - 1.Dünya Savaşının galip devletleriyle yenik sayılan Osmanlı Hükümet arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondoros Mütarekesinin bir maddesinde yer alan durumdan yararlanan İngilizler 27 Kasım 1918'de bu bölgeyi işgal etmişlerdir.

Türkler mücadeleye yine devam etmişler ve İngilizler 1920 Nisan sonunda bu bölgeyi boşaltmışlardır..1918 yılında geri alınan topraklar Sevr antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalmış, 1920'de tekrar Türk Topraklarına katılmıştır. 1935-1950 yılları arasında merkez Damar iken sonradan Murgul olmuştur.1966 yılında Göktaş olarak isim değiştirilmiş, 04.07.1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 19.06-1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla yeni kurulun 103 İlçe arasında yer almıştır.İlçe oluşu ile ismi de MURGUL olmuştur.