Binance Kay?t

WEB S?TEM?ZE HO? GELD?N?Z

ANA SAYFA T?RK?YE
    T?rkiye ya da resm? ad?yla T?rkiye Cumhuriyeti, topraklar?n?n b?y?k b?l?m? Anadolu'ya, k???k bir b?l?m? ise Balkanlar'?n uzant?s? olan Trakya'ya yay?lm?? bir ?lke.

T?rkiye M?lki ?dare B?l?mleri Haritas?

    Kuzeybat?da Bulgaristan, bat?da Yunanistan, kuzeydo?uda G?rcistan, do?uda Ermenistan, ?ran ve Azerbaycan'?n ekslav topra?? Nah??van, g?neydo?uda ise Irak ve Suriye kom?usudur. G?neyini Akdeniz, bat?s?n? Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz ?evreler. Marmara Denizi ise ?stanbul Bo?az? ve ?anakkale Bo?az? ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan yani Asya'y? Avrupa'dan ay?r?r. T?rkiye, Avrupa ve Asya'n?n kav?ak noktas?nda yer almas? sayesinde ?nemli bir jeostratejik g?ce sahiptir.

    T?rkiye topraklar? ?zerindeki ilk yerle?meler Aiol, Dor ve ?yon Yunanlar?, Traklar ve Persler gibi ?e?itli milletler taraf?ndan Yontma Ta? Devri'nde ba?lat?ld?. Ard?ndan III. Aleksandros egemenli?iyle birlikte Helenistik d?nem geldi, daha sonra s?ras?yla Roma ve Bizans d?nemleri ya?and?. 11. y?zy?lda Sel?uklular?n g??leri sonucunda topraklar ?zerinde T?rkle?tirme hareketi ba?lad? ve 1071 Malazgirt Muharebesi sonras?nda gelen Sel?uklu zaferiyle Anadolu'daki Bizans ?st?nl??? b?y?k ?l??de k?r?ld?. Anadolu Sel?uklular?, Anadolu'yu 1243'teki Mo?ol istilas?na kadar y?netti. ?stila sonras?nda pek ?ok k???k T?rk beyli?i ortaya ??kt?. 13. y?zy?l?n sonlar?ndan itibaren Osmanl?lar, Anadolu'nun yan? s?ra G?neydo?u Avrupa, Bat? Asya ve Kuzey Afrika ?zerinde topraklar? bulunan b?y?k bir imparatorluk kurarak erken modern d?nemde Avrasya ve Afrika'n?n b?y?k bir g?c? oldu.

17. ve 18.Y?zy?lda Osmanl? Devleti - En Geni? S?n?rlar?

    ?mparatorluk zirvesini 15. ve 17. y?zy?llar aras?nda, ?zelikle I. S?leyman d?neminde ya?ad?. 1683 II. Viyana Ku?atmas? ve 1699 Kutsal ?ttifak Sava?lar? sonras?nda T?rklerin Avrupa topraklar?ndan ?ekili?i ba?lad? ve Osmanl? ?mparatorlu?u uzun bir gerileme d?nemi ya?ad?. ?lkenin bir?ok alandaki yetersizli?ini kan?tlayan 19. y?zy?ldaki Tanzimat ?slahatlar?, modernle?meyi sa?layamad? ve da??lmay? engelleyemedi. Osmanl?, I. D?nya Sava??'na (1914-18) ?ttifak Devletleri'nin yan?nda girdi ve sava?ta yenik d??erek y?k?ld?. ??galci kuvvetlere kar?? yap?lan Kurtulu? Sava?? (1919-22) ba?ar?ya ula?t?ktan sonra Mustafa Kemal Atat?rk taraf?ndan 1923'te T?rkiye Cumhuriyeti kuruldu.

    T?rkiye, ?e?itli k?lt?rleri bar?nd?ran demokratik, laik, ?niter bir anayasal cumhuriyettir. Resm? dili, n?fusun %85'inin ana dili olan T?rk?edir. ?lkenin %70-80'ini T?rkler, geriye kalan?n? Lozan'a g?re yasal olarak tan?nan (Ermeniler, Rumlar ile Yahudiler) ve yasal olarak tan?nmayan (Arnavutlar, Bo?naklar, ?erkezler, G?rc?ler ile K?rtler vb.) milletler olu?turmaktad?r. N?fusunun b?y?k b?l?m? M?sl?man?d?r. Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AG?T ve G-20 topluluklar?na ?ye olan T?rkiye, Bat? d?nyas?yla b?t?nle?mi?tir. 1963'te Avrupa Ekonomik Toplulu?u ortak ?yesi olmu?, 1995'te AB G?mr?k Birli?i'ne kat?lm?? ve Avrupa Birli?i'ne tam ?yelik m?zakerelerine 2005'te ba?lam??t?r.[22] ?lke ayr?ca T?rk Konseyi, Uluslararas? T?rk K?lt?r? Te?kilat?, ?slam ??birli?i Te?kilat? ve Ekonomik ??birli?i Te?kilat? gibi ?rg?tlere de ?yedir.

    G?n?m?zde T?rkiye, b?y?yen ekonomisi ve diplomatik giri?imleri sayesinde b?lgesel g?? olarak kabul edilmektedir